Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2012

kalorrrycznie
kalorrrycznie
7540 1ebd 390
Reposted fromirmelin irmelin vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
kalorrrycznie
6467 eb5a 390
kalorrrycznie
8288 36ce 390
Reposted frombomdia bomdia vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
kalorrrycznie
kalorrrycznie
7324 9cc9 390
Reposted frommereo mereo vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
kalorrrycznie
6240 87ba 390
Reposted fromClary Clary vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
kalorrrycznie
kalorrrycznie
Są ta­kie oczy, nie poz­na pan po nich, że płakały. Wys­tar­czy je ot­rzeć. A są ta­kie, że płacz długo w nich stoi, na­wet gdy daw­no płakały.
— Wiesław Myśliwski
kalorrrycznie
90% moich problemów pochodzi z szukania głębszego znaczenia w rzeczach, które nie tylko nie mają znaczenia głębszego, ale które w ogóle jako takiego znaczenia nie posiadają.
— bad, bad brain.
kalorrrycznie
-mama mówi, że działasz na nią jak kawa!
-dlatego, że nie daję jej w nocy zasnąć?
-Nie. Dlatego, że podnosisz jej ciśnienie.
— poranna droga na zajęcia. ;)
Reposted fromnivea nivea via00wildstrawberry 00wildstrawberry
kalorrrycznie
1871 de7b 390
kalorrrycznie
6567 4f84 390

Staję się dobrą dziewczynką.
Ułożoną córeczką rodziców.
Oczywiście, mam wiele wad, ale mogłabym ich mieć jeszcze więcej.
Nawet nie zauważysz jak się zmienię. A właściwie już się zmieniłam...
kalorrrycznie
kalorrrycznie
3984 a4b8 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadumbscream dumbscream
kalorrrycznie
kalorrrycznie
kalorrrycznie
9243 5212 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadumbscream dumbscream
kalorrrycznie
kalorrrycznie
5331 fedf 390
Reposted fromfau fau vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl